Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de consumentenactie van de FoodAwards door Shelflife Media BV

Algemeen
Deelnemen aan de actie kan van enkel tijdens de geldende stemperiode.
Deelname aan de actie is gratis en vrijblijvend.
Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.
Minderjarigen tot 18 jaar dienen ouders/verzorgers toestemming tot deelname aan de actie te vragen.
Deelname van personen direct gerelateerd aan Shelflife Media zijn uitgesloten van deelname

Prijzen en actiemechanisme
Op www.foodaward.nl geeft men tot het maximum aantal favoriete producten aan.
Vervolgens vult men de gegevens in op de site die worden gevraagd.
Na het invullen van de gevraagde gegevens dingt men mee naar de prijzen die na afloop van de actie worden verloot.

Uitkering van de prijzen
De winnaars van de prijzen worden ad random getrokken en krijgen bericht. Geen bericht is geen prijs.
De prijzen worden bekend gemaakt en indien van toepassing verzonden. Voorwaarde is wel dat de betreffende deelnemer een geldig postadres in Nederland opgeeft.
Alle prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze.
Over de prijzen en de uitkering daarvan kan niet worden gecorrespondeerd.
Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld.

Rechten Shelflife Media BV
Shelflife Media BV behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Shelflife Media BV of derden.
Shelflife Media BV behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beƫindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om andere redenen een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Shelflife Media BV, is het oordeel van laatstgenoemde bindend. Shelflife Media BV behoudt het recht om een prijs niet uit te keren.

Aansprakelijkheid
Shelflife Media BV, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit op enige andere wijze verband houdt met de actie.
Meer specifiek zijn Shelflife Media BV, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijzen voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, storingen in haar netwerk-, computer hardware- of software van welke aard dan ook die het verlies van inzendingen van deelnemers tot gevolg heeft of de vertraging daarvan voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beƫindigen van de actie.

Diversen
Vragen en/of opmerking met betrekking tot deze actie, kunnen worden gesteld via mark@shelflife.nl

Neem contact op